• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych

1. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę jest organizowana przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie i ma w 2020 roku ze względów pandemi formę sztafetową.

2. Pielgrzymka jest znakiem wędrującego Kościoła, który w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym. Odznacza się duchem modlitwy i ofiary.

3. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, winni kierować się motywami religijnymi i dbać – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

4. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:

- we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu, wypełni formularz epidemiologiczny,

- akceptuje niniejszy regulamin,

- będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki.

5. Osoby nieletnie:

- do lat 15 - mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie,

- w wieku 16-18 lat - na podstawie, złożonego wcześniej przy zapisie, pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.

6. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii. Troszczą się o życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary włączając się w różne posługi.

7. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Przebywanie poza grupą bez zgody Przewodnika jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.

8. Pielgrzymi zobowiązani są nosić w widocznym miejscu legitymację pielgrzyma.

9. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:

- odpowiedni strój,

- zakaz palenia tytoniu,

- zakaz picia napojów alkoholowych i używania narkotyków pod groźbą usunięcia.

10. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania:

- przepisów Kodeksu Drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych,

- zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, niszczenia przyrody)

- wskazań służby porządkowej pielgrzymki.

11. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych.

12. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa, nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.

13. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grożą konsekwencje: upomnienie z wpisem do legitymacji lub natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników.

14. Ze względu bezpieczeństwa pielgrzymce będą mogły towarzyszyć tylko samochody oznakowane przez organizatora PPT.

RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Oświadczam, że zostałem poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych. Wyrażam zgodę na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską. Rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Oświadczającego ani jakiejkolwiek osoby trzeciej, wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

Real time web analytics, Heat map tracking

Partner Pielgrzymki

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com