„Wierzę w Kościół Chrystusowy”

Organizator konkursu:

 • Zarząd Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej.

Celem konkursu jest:

 • inspiracja do działań artystycznych szerokiej grupy osób związanych z ideą PPT,
 • uzyskanie najlepszej propozycji plakatu na 41. PPT,
 • promocja i wsparcie utalentowanych artystycznie osób
 1. Konkurs adresowany jest do grafików komputerowych lub artystów malarzy, amatorów lub pracujących zawodowo, bez ograniczeń wiekowych. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami autorskimi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
 2. Konkurs organizowany jest w dniach 1.03–30.04.2023
 3. Konkurs przewiduje wyłonienie jednego zwycięzcy, którego propozycja zostanie zaprezentowana jako plakat 41. PPT.
 4. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 800zł.
 5. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w projekcie wybranego plakatu, a Autor projektu zobowiązuje się do konsultacji przekazywanych sugestii przez Komisję Konkursową i dokonywania ewentualnych poprawek w projekcie plakatu.
 6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 7. Propozycje plakatu zgłaszane do konkursu powinny być dostosowane do formatu B3 (353mm x 500mm), w orientacji pionowej, w rozdzielczość co najmniej 300 dpi (format pliku w rozszerzeniu: .jpg – plik poglądowy). Autor zobowiązuje się również po wygraniu konkursu do dostarczenia plakatu do wydruku w formie wymaganej przez Organizatora (plik musi odpowiadać specyfikacji przewidzianej dla druku offsetowego – profil kolorów CMYK, rozdzielczość 300 dpi, spady odpowiednie dla rodzaju publikacji).
 8. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie trzy propozycje plakatu.
 9. Propozycja plakatu musi zawierać hasło „Wierzę w Kościół Chrystusowy” i informację: „41. Piesza Pielgrzymka Tarnowska, 17–25 VIII 2023 r.” (układ graficzny dowolny). Pozostałe elementy, takie jak logo PPT czy logotypy sponsorów i patronów pielgrzymki nie są wymagane i ich umieszczenie nie ma żadnego wpływu na ocenę nadesłanych propozycji.
 10. Niech inspiracją dla plakatu lub jego elementem będzie logo roku liturgicznego, które znajdziecie w sekcji: do pobrania. Do propozycji plakatu dołączyć można opis jego symboliki – interpretacji. Nie jest to jednak warunek konieczny do zgłoszenia swojej pracy. Odpowiedni punkt znajduje się w metryczce konkursowej.
 11. Prace konkursowe należy oznaczyć metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, dokładny adres zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy i nazwę miejscowości), numer telefonu, adres e-mail do korespondencji, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z regulaminem konkursu. Wzór metryczki do wypełnienia znajduje się na stronie internetowej PPT w sekcji: do pobrania.
 12. Prace konkursowe wraz z metryczkami należy przesyłać do 30.04.2023 na adres e-mail: pptarnowska@gmail.com. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Konkurs na plakat 41. PPT”.
 13. Nadesłane prace spełniające wymagania techniczne i formalne, będą sukcesywnie publikowane na oficjalnym fanpage’u PPT: facebook.com/pieszapielgrzymkatarnowska.
 14. Zgłoszenia, które nie będą spełniać wymagań regulaminu, nie będą poddawane ocenie.
 15. Wyniki konkursu zostaną przekazane jego laureatowi telefonicznie lub pocztą elektroniczną, zostaną również ogłoszone w stosownym terminie na oficjalnym profilu PPT na portalu społecznościowym Facebook. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w maju 2023.
 16. Udział w „Konkursie na plakat 41. PPT” jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania zwycięskiej propozycji we wszystkich polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie, publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działalności Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej.
 17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 18. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.