1. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę jest organizowana przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie i ma w 2020 roku ze względów pandemi formę sztafetową.
 2. Pielgrzymka jest znakiem wędrującego Kościoła, który w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym. Odznacza się duchem modlitwy i ofiary.
 3. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, winni kierować się motywami religijnymi i dbać – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.
 4. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:
  • we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu, wypełni formularz epidemiologiczny,
  • akceptuje niniejszy regulamin,
  • będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki.
 5. Osoby nieletnie:
  • do lat 15 – mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie,
  • w wieku 16-18 lat – na podstawie, złożonego wcześniej przy zapisie, pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.
 6. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii. Troszczą się o życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary włączając się w różne posługi.
 7. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Przebywanie poza grupą bez zgody Przewodnika jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.
 8. Pielgrzymi zobowiązani są nosić w widocznym miejscu legitymację pielgrzyma.
 9. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:
  • odpowiedni strój,
  • zakaz palenia tytoniu,
  • zakaz picia napojów alkoholowych i używania narkotyków pod groźbą usunięcia.
 10. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania:
  • przepisów Kodeksu Drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych,
  • zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, niszczenia przyrody)
  • wskazań służby porządkowej pielgrzymki.
 11. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych.
 12. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa, nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.
 13. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grożą konsekwencje: upomnienie z wpisem do legitymacji lub natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników.
 14. Ze względu bezpieczeństwa pielgrzymce będą mogły towarzyszyć tylko samochody oznakowane przez organizatora PPT.

RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Oświadczam, że zostałem poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych. Wyrażam zgodę na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską. Rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Oświadczającego ani jakiejkolwiek osoby trzeciej, wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.